Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
JASIELSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY
„VINUM PRO CULTURA”

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: JASIELSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY „VINUM PRO CULTURA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób zajmujących się: produkcją sadzonek winorośli, uprawą winogron, produkcją wina, organizacją rynków zbytu, w tym handlem winem, przetwórstwem winogron, enoturystyką, tworzeniem zaplecza technicznego, informacyjnego, naukowego oraz doradczego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jasło.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. Nr. 20 z 10-04-1989r., tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr.79, poz. 855.
 4. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
 7. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, odznaki i pieczęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Działalność Stowarzyszenia nie może naruszać samodzielności członków ani też ingerować w prowadzoną przez nich działalność gospodarczą, poza sprawami etycznymi.
 9. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych, celem realizacji zadań statutowych w tym organizacje pożytku publicznego.
 10. Stowarzyszenie powołane zostaje na czas nieograniczony.
 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II. Cele i sposoby ich realizacji.

§ 3

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 1. Upowszechnianie i wspieranie idei produkcji win o wysokiej  jakości w regionie jasielskim.      
 2. Integracja środowiska winiarzy regionu jasielskiego oraz obrona ich wspólnych interesów.
 3. Współpraca z samorządem miasta Jasła w celu budowania marki regionu.
 4. Współpraca z wszelkimi organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju enoturystyki oraz szerzenia kultury wina.
 5. Wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków Stowarzyszenia.
 6. Promowanie działalności statutowej oraz udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej członkom Stowarzyszenia.
 7. Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i naukowej oraz współpracy handlowej i finansowej.
 8. Współpraca z towarzystwami i klubami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.
 9. Wspieranie ochrony środowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
 10. Propagowanie tradycji i produktów regionalnych.
 11. Promowanie zmian obyczajowości w zakresie kultury spożycia win.
 12. Pomoc członkom Stowarzyszenie w dostępie do środków produkcji.
 13. Realizacja programów wspierających, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł.
 14. Promowanie racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony jakości wody, gleby i krajobrazu oraz zachowania różnorodności biologicznej.
 15. Podnoszenie poziomu wiedzy członków Stowarzyszenia.
 16. Promowanie win gronowych w kraju i za granicą, organizacja degustacji, świąt, wystaw, pokazów, targów, itp.
 17. Popularyzacja polskich tradycji winiarskich, gromadzenie i ochrona zabytków polskiego winiarstwa.
 18. Wspomaganie procesów integracyjnych z Unią Europejską.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozwijanie kontaktów towarzyskich i budowanie więzi oraz pogłębianie współpracy między członkami Stowarzyszenia.
 2. Regularne spotkania członków oraz wymianę doświadczeń i opinii.
 3. Promowanie członków Stowarzyszenia oraz działań przez nich prowadzonych.
 4. Organizowanie konferencji, szkoleń, degustacji, wystaw, targów, pokazów, itp.
 5. Doskonalenie zdolności zawodowych członków Stowarzyszenia i ich pracowników.
 6. Działania na rzecz promocji i rozwoju regionu jasielskiego.
 7. Współpracę z organami władz wszelkich szczebli w sprawach istotnych dla członków Stowarzyszenia.
 8. Wyrażanie opinii i występowanie z wnioskami dotyczącymi ważniejszych projektów rozwiązań systemowych odnoszących się do gospodarki w branżach szczególnego zainteresowania członków Stowarzyszenia.
 9. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 10. Propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu i Internecie.
 11. Delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach organów wszelkich szczebli i innych gremiów, w których omawiane są sprawy istotne dla Stowarzyszenia i jego członków na zasadach określonych przez te organy.
 12. Wybór osób do wykonywania funkcji rzeczoznawczych, udzielania konsultacji członkom Stowarzyszenia oraz opiniowanie istniejących rozwiązań prawnych z zakresu spraw związanych z winiarstwem.
 13. Współpraca z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań naukowych, szkoleń i wdrożeń.
 14. Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i wydawniczej.

 

ROZDZIAŁ III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 5

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne pragnące realizować cele statutowe.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie składa się z członków:

 • Zwyczajnych
 • Wspierających
 • Honorowych.

§ 6

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się po decyzji zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych i opłaty przez kandydata wpisowego.

2. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić po zgłoszeniu kandydatury przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, na ręce Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 7

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne, którym bliskie są cele i zasady działania Stowarzyszenia oraz deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, jednakże ze szczególnych względów nie mogą brać aktywnego udziału w działaniach Stowarzyszenia.

Nabycie członkostwa odbywa się na zasadach § 6.

2. Członka wspierającego wiążą zasady i cele Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.Członkowie honorowi są przyjmowani na mocy uchwały Walnego Zgebrania na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze wszystkich opłat członkowskich.

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia może być z niego wykluczony, jeżeli w sposób istotny naruszył przyjęte w Stowarzyszeniu zasady lub podjął działanie sprzeczne z celami statutowymi bądź, gdy jego członkostwo godzi w dobre imię Stowarzyszenia. Wniosek o wykluczenie członka może zgłosić Mąż Zaufania albo co najmniej trzech członków zwyczajnych. Wniosek wymaga uzasadnienia.

2. Członkowi Stowarzyszenia, którego wniosek dotyczy, przysługuje prawo do obrony swojego dobrego imienia i do przedstawienia Zarządowi własnego stanowiska w tej sprawie.

3. Uchwałę w sprawie wykluczenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów w głosowaniu tajnym, oddanych w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Utrata członkostwa następuje również na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 • braku uczestnictwa na co najmniej połowie zebrań członkowskich lub posiedzeń zarządu w przypadku członka zarządu oraz zalegania ze składkami wobec Stowarzyszenia za okres co najmniej dwunastu miesięcy.

Stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadkach wskazanych w pkt. 4. dokonuje Zarząd.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia, w spotkaniach, imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, a w szczególności:

 • uczestniczyć w wymianie opinii i informacji między członkami,
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu,
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • kierować pytania, postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia i żądać na nie odpowiedzi,
 • zgłaszać wnioski, postulaty i propozycje dotyczące działania Stowarzyszenia, inicjować działalność Stowarzyszenia zmierzającą do realizacji jego statutowych celów,
 • inspirować nowe formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • pełnić tylko jedną funkcję z wyboru w organach Stowarzyszenia,
 • posługiwać się logo Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Regulamin Zarządu oraz tytułem członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
 • uzyskiwać pomoc Stowarzyszenia i jego członków w swych działaniach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

§ 11                              

 Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 • przestrzegania statutu Stowarzyszenia i zasad jego funkcjonowania,
 • aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
 • terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

 

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

1.Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna

2. Stowarzyszenie powołuje Męża Zaufania, którego zadaniem jest rozpatrywanie spornych spraw w Stowarzyszeniu i przedstawiania wniosków Zarządowi. Mąż Zaufania powoływany jest przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

5. Walne Zebranie mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

6. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w miarę potrzeby, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 14 niniejszego Statutu.

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie - spośród członków zwyczajnych - wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie - spośród członków zwyczajnych - Męża Zaufania,
 • podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych i członków wspierających Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi skutkuje jego odwołaniem.
 • uchwalanie budżetu oraz planów działalności, uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia i zasad funkcjonowania kasy Stowarzyszenia.
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.                                                                                      

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku do końca lutego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na żądanie (w formie pisemnego wniosku) Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

4. W sytuacji braku zwołania Walnego Zebrania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać proponowany porządek obrad, który nie może być zmieniony bez zgody wnioskodawcy.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad członek zwyczajny powinien być powiadomiony pisemnie lub w drodze elektronicznej (na wskazany przez niego adres e-mail) z 14- dniowym wyprzedzeniem.

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos, pod warunkiem uregulowania składek członkowskich w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego termin Walnego Zebrania.

8. Uchwały Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw inaczej uregulowanych przez niniejszy Statut, zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. W przypadku braku quorum, następne Walne Zebranie odbywa się w terminie 30 minut po pierwszym, przy czym jest ono ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Uchwały Walnego Zebrania zapadają wówczas zwykłą większością głosów

§ 15

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy do pięciu osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest poparcie uchwały, przez co najmniej trzech jego członków.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.  

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia na forum medialnym upoważniony jest wyznaczony przez Zarząd członek Stowarzyszenia.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

4. Komisja Rewizyjna bada pod względem formalnym i merytorycznym przedłożony przez Zarząd coroczny bilans, a także sprawozdanie Zarządu i przedkłada Walnemu Zebraniu Członków wniosek o zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium.

5. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest poparcie uchwały, przez co najmniej 2 jej członków.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może pozostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani na kolejną kadencję

§ 17

1. Mandat członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadku utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia, odwołania lub rezygnacji z mandatu.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Walne Zebranie uzupełnia skład organu na najbliższym swoim posiedzeniu.

                      

ROZDZIAŁ V. Majątek i dochody Stowarzyszenia.

§ 18

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie działalności Stowarzyszenia.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  

 • składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 • wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie na podstawie odpowiednich zezwoleń,
 • odsetek bankowych od zasobów finansowych Stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w oparciu o uchwały Walnego Zebrania.

§ 19

Majątek i dochody Stowarzyszenia w całości służą realizacji celów statutowych.

§ 20

Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe.

§ 21

1. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na wniosek minimum połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zmiana statutu dla swej ważności wymaga uchwały 2/3 członków zwyczajnych przy obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na Walne Zebranie wymienionej w pkt. 1. i 2. niniejszego paragrafu liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznaczone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, a uchwała podjęta zostaje zwykłą większością głosów.

4. Walne Zebranie zwykłą większością głosów wybiera likwidatora Stowarzyszenia oraz określa cel, na który ma być przekazany majątek likwidowanego Stowarzyszenia.