Walne Zebranie Członów JSW

Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Zwyczajnym Zebraniu Walnym, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2021 roku w Domu Ludowym w Jaśle, osiedle Bryły. Pierwszy termin Zebrania ustalono na godzinę 9:30, drugi termin na 10:00.

Porządek zebrania:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej do głosowań.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu i działalności Stowarzyszenia JSW za rok 2020.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
7. Sprawozdanie Męża Zaufania za rok 2020.
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
11. Opracowanie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2021.
12. Rozpatrzenie wniosków i postulatów.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.