Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy

 

Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy informuję, że Walne Zebranie Członków JSW odbędzie się w dniu 24 lutego 2019 (niedziela) o godz. 10.00. W przypadku braku quorum, zgodnie z § 14 pkt. 9 Statutu, następne Walne Zebranie odbywa się w terminie 30 minut po pierwszym, przy czym jest ono ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Bryłach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia do uczestnictwa.
 

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej do głosowań.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu i działalności Stowarzyszenia JSW za rok 2018.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Męża Zaufania za rok 2018.
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018.
10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
11. Wybór Prezesa i Członków Zarządu.
11. Opracowanie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2019.
12. Rozpatrzenie wniosków i postulatów.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania.