Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia

Zgodnie z § 14 pkt.2 Statutu stowarzyszenia, zwołuję Walne Zebranie na dzień 24 lutego 2018 (sobota) na godz. 15.00. W przypadku braku quorum, zgodnie z § 14 pkt. 9 Statutu, następne Walne Zebranie odbywa się w terminie 30 minut po pierwszym, przy czym jest ono ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Bryłach.

Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia do uczestnictwa.

 

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej do głosowań.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu i działalności Stowarzyszenia JSW za rok 2017.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

7. Sprawozdanie Męża Zaufania za rok 2017.

9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017.

10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

11. Opracowanie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2018.

12. Rozpatrzenie wniosków i postulatów.

13. Zamknięcie Walnego Zebrania.